ساکشن مکش هوای بیمار

دستگاه Fume Eliminator ( ساکشن مش هوای بیمار)