تجهیزات دندانپزشکی تاج الدین

سیاست گذاری

0 چرا بیش از هر زمان دیگری به آموزش تفکر نقادانه در سلامت نیازمندیم؟

چرا بیش از هر زمان دیگری به آموزش تفکر نقادانه در سلامت نیازمندیم؟

0 ایرانیان در سنین مختلف چند دندان پوسیده دارند؟

ایرانیان در سنین مختلف چند دندان پوسیده دارند؟

0 دندانپزشکی را ندیده‌ایم که کار پیشگیری کند!

دندانپزشکی را ندیده‌ایم که کار پیشگیری کند!

0 پ: پیش ن: نیش

پ: پیش ن: نیش

0 فلورایـد دولتـی راه حل پوسیدگی!

فلورایـد دولتـی راه حل پوسیدگی!

0 بیمه‌ها بر سلامت دندان کودکان تمرکز کنند

بیمه‌ها بر سلامت دندان کودکان تمرکز کنند

0 قانونگذاری‌هاى بدون دوراندیشى مراکز پزشکی را ورشکسته می‌کند

قانونگذاری‌هاى بدون دوراندیشى مراکز پزشکی را ورشکسته می‌کند

0 میان عشق و وظیفه

میان عشق و وظیفه

0 افزایش دانشکده‌های دندانپزشکی، نتیجه تصدی‌گری متخصصین بالینی است

افزایش دانشکده‌های دندانپزشکی، نتیجه تصدی‌گری متخصصین بالینی است

0 ساختن دانشکده خصوصی، درد مناطق محروم را درمان نمی‌کند

ساختن دانشکده خصوصی، درد مناطق محروم را درمان نمی‌کند

0 دانشکده دندانپزشکی خصوصی، آری یا نه؟

دانشکده دندانپزشکی خصوصی، آری یا نه؟

0 سلامت دهان ایرانی و بی‌راهه های حرفه دندانپزشکی

سلامت دهان ایرانی و بی‌راهه های حرفه دندانپزشکی

0 چرا وزارت بهداشت از تبدیل وضعیت نیروهای بهداشتی به درمانی دفاع می‌کند؟

چرا وزارت بهداشت از تبدیل وضعیت نیروهای بهداشتی به درمانی دفاع می‌کند؟

0 بررسی چالش‌های احتمالی دندانپزشکی ایران پس از تغییر رییس‌جمهوری امریکا

بررسی چالش‌های احتمالی دندانپزشکی ایران پس از تغییر رییس‌جمهوری امریکا

0 بررسی تاریخچه سیاست‌گذاری‌های مرتبط با سلامت دهان در گفتگو با دکتر محمدحسین خوشنویسان

بررسی تاریخچه سیاست‌گذاری‌های مرتبط با سلامت دهان در گفتگو با دکتر محمدحسین خوشنویسان

0 متخصصین سلامت دهان را به شورای سلامت دهان دعوت نکردند!

متخصصین سلامت دهان را به شورای سلامت دهان دعوت نکردند!

0 بررسی چالش‌های دندان‌پزشکی سال۹۵ در گفتگو با دکتر بهرام پارسایی

بررسی چالش‌های دندانپزشکی سال۹۵ در گفتگو با دکتر بهرام پارسایی

0 سال۹۵، سال توجه بیشتر دولت به حوزه دندانپزشکی

سال۹۵، سال توجه بیشتر دولت به حوزه دندانپزشکی

0 دولت در عوض تصدی‌گری در دندانپزشکی به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازد

دولت در عوض تصدی‌گری در دندانپزشکی به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازد

0 فال۹۶/ پیش‌بینی احوال دندانپزشکی در سال۹۶

فال۹۶/ پیش‌بینی احوال دندانپزشکی در سال۹۶